תקנון

 בקרמיקאנא בע"מ מאמינים כי            שילוב של איכות           מחיר הוגן             ורמת שירות 

                        

                                                                                הם סוד ההצלחה 

 1. כללי

 אתר קרמיקאנא בע"מ  הינו אתר סחר אלקטרוני, משמש לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים ו/או הקונה/ים"). האתר מאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים מגוונים, ייצור רשימות של מוצרים מועדפים ועוד.

 • תקנון תנאי שימוש זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראותיו יחולו על כל גלישה ו/או שימוש באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי הגולשים ו/או הרוכשים באתר, והוראותיו עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של האתר. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר יתבצעו באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאי שימוש אלה, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. משכך, קרמיקאנא ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 • הוראות תקנון תנאי שימוש זה אינן באות להחליף כל תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר ו/או עמוד ו/או מותג אחר אשר עשוי להיות נגיש ו/או מקושר ו/או זמין באמצעות ו/או דרך אתר זה, לרבות אתרים המצויים בשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). ככל שהמשתמש יופנה לגלוש ו/או לעשות שימוש באתרים מקושרים, אזי שהשימוש בהם יהא בכפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, חרסינה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • באתר מוצעים למכירה מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים ומגוונים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם בהכרח מוצרים המיוצרים על ידי קרמיקאנא , אלא אך ורק משווקים על ידה, לעיתים תופנה לדף המתאר את המוצר המוצע למכירה, פרטים אודות היצרן והיבואן, פרטי האספקה, האחריות, פרטים אודות תנאי התשלום, המשלוח וכיו"ב. מובהר, כי האחריות על המידע המוצג בדפים המתוארים לעיל הינה על מוסר המידע בלבד.
 • נוסח תקנון התנאי שימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון תנאי שימוש זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על-ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון תנאי שימוש זה וכי הוא הבין אותן ומסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן כי הוא מתחייב לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש קרמיקאנא  ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.


2. ביטול עסקה והחזרת מוצרים


 • כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה תוך 7 יום מיום ביצוע ההזמנה  ובהתאם להוראות הדין. מובהר, כי הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • על הקונה לשלוח הודעה בכתב לקרמיקאנא , אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או בווצאפ , והכל בהתאם להוראות הדין.
 • מוצרים שהינם ביצור ו/או הזמנה מיוחדת שמותאמת ללקוח ולפי הדרישות שלו לא ניתנים להחזרה ו/או ביטול הזמנה.
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או משומשים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום על ידי חרסינה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של חרסינה.
 • יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות קרמיקאנא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.
 • מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא חרסינה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הקונה, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה לקונה. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את הקונה בכל סעד שהוא ולא יהיו לקונה כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד קרמיקאנא:
  • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את קרמיקאנא, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת קרמיקאנא את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
  • במקרה בו לא עמד הקונה בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הקונה פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  • במקרה בו המוצר המוזמן אזל מהמלאי ו/או לא היה קיים במלאי עת ביצוע ההזמנה.
  • בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של קרמיקאנא , ובלבד שתמסור על כך לקונה הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב הקונה בתשלום סך ההזמנה.
טואול - בניית אתרים